چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
Wednesday, 13 November 2019

 

سوابق علمی – تخصصی

اطلاعات شخصی

زهرا علی پور درویشی

 

19/12/1343

 

متاهل

 

استادیار پایه 15 گروه مدیریت بازرگانی واحد تهران شمال 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

مدیر گروه مدیریت دولتی تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری )

 

 

اطلاعات تحصیلی

دکتری مدیریت منابع انسانی  ، دانشگاه تربیت مدرس ، ( رتبه 1 ، ورودی سال1383 )

دکتری

رساله دکتری : " طراحی مدل شبکه عصبی فازی مدیریت  منابع انسانی منصفانه، مورد بانکهای دولتی" ،

 به راهنمایی دکتر عادل آذر

1383-1388

مدیریت گرایش صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس ، (رتبه 9،  ورودی سال 1370)

کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد : "طراحی مدل بهروری صنایع کوچک"، به راهنمایی دکترمیر مهدی سید اصفهانی

1371-1375

 

 

سوابق دانشگاهی / اجرایی

عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال از سال 1377 تا کنون

1377-1395

مدیر گروه مدیریت دولتی تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری ) واحد تهران شمال

1396-1395

مدیر گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی تحصیلات تکمیلی واحد تهران شمال

1389-1391

مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

1376-1394

مدرس مدعو واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت دوره کارشناسی ارشد 

1389- 1394

مدرس مدعو واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی دوره دکتری

1393-1394

مشاور ارشد مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی

1392-1394

مجری طرح تحقیقاتی سرمایه انسانی بانک کشاورزی

1390-1392

مشاور ارشد مدیریت استراتژیک شرکت بیمه ما

1394-1395

مشاور ارشد مدیریت منابع انسانی شرکت گسترش فناوریهای نوین

1394-1395

مقالات علمی پژوهشی و ISI

اصغر مشبکی ، زهرا علی پور درویشی، بررسی نقش تعدیل گر متغیرهای ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری وویژگی های  سیستم جبران خدمات (مطالعه موردي در صنعت خودرو) ، فصلنامه مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم و (ISC)، دوره دوازدهم،  شماره اول (پیاپی 56) بهار 1387.

1

عادل آذر، احمد علی خائف الهی ،زهرا علی پور درویشی، حسن دانایی فرد،  طراحی مدل مدیریت منابع انسانی منصفانه ( رویکرد قطعی – فازی )، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی علمی پژوهشی وزارت علوم ، سال اول شماره 2- بهار 1388.

2

عادل آذر، زهرا علی پور درویشی، حسن دانایی فرد، رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف مورد مطالعه : بانک ملت، فصلنامه  مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم و(ISC) ، دوره چهاردهم، شماره سوم ، پاییز 1389.

3

احمد علی خائف الهی ،زهرا علی پور درویشی، طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات ميان فردی، فصلنامه مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم و(ISCدوره چهاردهم، 66-تابستان 89، صفحه 45-66 (22)، پاییز 1389.

4

عادل آذر، زهرا علی پور درویشی ، طراحی مدل ارتباط  فرهنگ سازمانی و فرهنگ فردی با ادراک عدالت کارکنان(مطالعه موردی : بانک های دولتی) ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری علمی پژوهشی وزارت علوم و(ISC) ، سال پنجم شماره های 3و4،پاییز و زمستان 1389.ص5-14

5

عادل آذر و زهرا علی پور درویشی،  مقايسه روش  شبکه عصبي مصنوعي با روش معادلات ساختاري در طراحي مدل ادراک عدالت کارکنان (مطالعه موردي : بانک هاي دولتي)،  فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی (علمی  پژوهشی / وزارت علوم )، 1390.

6

Azar,  Adel ., Alipour Darvishi, Zahra. , (2011), Development and Validation of a Measure of justice perception in the frame of Fairness theory – Fuzzy approach, Expert Systems with Applications, 38 , 7364–7372

7

زهرا علی پور درویشی ، سهیلا سردار و لیلا لطفی دهخوارقانی ، بررسي نقش ميانجي سرمايه فکري بر ارتباط ميان وظايف مديريت منابع انساني و عملکرد سازماني، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی (علمی  پژوهشی / وزارت علوم ) ، سال سوم، شماره 2(شماره پیاپی 10) پاییز و زمستان 1390.

 

8

زهرا علی پور درویشی ، ارانه مدل عوامل موثر بر تسهیم دانش گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات )،  فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات  )علمی  پژوهشی/ وزارت علوم (و ((ISC ، دوره 4، شماره 10 ،بهار 1391.

9

زهرا علی پور درویشی  و رقیه دولت آبادی ، ارائه مدل عوامل موثر بر قصد تسهیم دانش پزشکان بر اساس تثوری رفتار برنامه ریزی شده در بیمارستانهای آموزشی تخت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه بیمارستان (علمی  پژوهشی / وزارت بهداشت ) ، سال یازدهم ، شماره 4، زمستان 1391، شماره مسلسل 43.

10

کبری سرلک ، زهرا علی پور درویش و حمید رضا وکیلی فرد،  تاثير تصميم گيري احساسي سرما یه گذاران و متغيرهاي تكنيك ، بنيادي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار)علمی  پژوهشی/ دانشگاه آزاد ( ، شماره شانزدهم، زمستان 1391.

11

مهدي مرادزاده فرد، زهرا علی پور درویش ، هماد نظري ، بررسی خطاي پیش بینی سود مدیریت و محتواي اطلاعاتی اقلام تعهدي در شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت

 سال دوم / شماره هفتم 1392

12

زهرا علی پور درویشی، ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی با رویکرد عوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات) ، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات اطلاعات  )علمی  پژوهشی/ وزارت علوم (و ((ISC ، دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-126

13

 Mehdi Moradzadehfard ,Hemad nazari, Zahra alipour darvish, Keramatollah Heydari Rostami , Evaluation of management earnings forecast error and information content of accruals: Listed companies in Tehran Stock Exchange , 2012, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2120096.

14

Alipour Darvish, Zahra Baghbani, Sahar, DETERMINANTS OF INTERNET BANKING ADOPTION: ATTITUDINAL APPROACH ,

International Research Journal of Humanities, Engineering & Pharmaceutical Sciences , January,2014 Year-04, Issue-07, Volume-01.

15

Gholamreza Taghizadegan, Zahra Alipour Darvish, Abdollah Yavaran Bakhshayesh,  Portfolio Optimization of Equity Mutual Funds in Tehran Stock Exchange (TSE) With Fuzzy Set, Management and Administrative Sciences Review www.absronline.org/journals e-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X Volume: 3, Issue: 4 (Special Issue), Pages: 484-494 (June 2014) © Academy of Business & Scientific Research

16

Alipour Darvishi, Z. (2014). A fuzzy ANP application for prioritizing the productivity factors based on university employees & quot; counterproductive behaviors.Management Science Letters , 4(7), 1537-1542

17

Hossein Amirinia Mohamad ali Afshar Kazemi  , Zahra Alipoor Darvish, Data Mining and Knowledge Extraction in the Risk Based Insurance Audit: A Case Study (City of Tehran), International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 4, Issue 8, 2015

18

 

 

سایر مقالات ISC

Portfolio Optimization of Equity Mutual Funds in Tehran Stock Exchange (TSE) With Fuzzy Set

Management and Administrative Sciences Review2014

Volume: 3

Issue: 4

 

. Gholamreza Taghizadegan, 2.Zahra Alipour Darvish, 3.Abdollah Yavaran

 

Studying the relationship between personality characteristics of investors with selective stock risks, 2 (2) 2014:231-

244

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology2014

2 (2)

1.Asgar Mohammadi Mehr,

2. Zahra Alipour

 

A fuzzy ANP application for prioritizing the productivity factors based on university employees & quot; counterproductive behaviors

Management Science Letters 

Zahra Alipour Darvishi

 

A Brief Review of Strategic Planning Approaches and Case

Studies Conducted in Organizations in Iran

Asian Journal

of Research in

Business Economics

and

Management

1.Behrooz Rezaeemanesha, 2.Zahra Alipour Darvishib, 3.Nima Fakhim-Hashemi

 

A study on new market development using a hybrid of QFD and ANP

Management Science Letters

1.Seyedeh Rashedeh Makhzan Mousavia*

2. Zahra Alipour Darvishib

 

Review and Comparison of Patient Safety Indicators from the Perspective of the Hospital Staff and Patients Covered by Social Security Organization in Tehran by Risk Management Approach

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology

1 – Mohsen Rezaei 2 - Zahra Alipur Darvishi

 

Factors affecting loyalty of Internet Bank customers (case study: Keshavarzi Internet Bank customers in Tehran)

Advanced Social Humanities and Management

1.Mona Rezai koupai

2.Dr.Zahra Alipourdarvish

3.Dr. Soheila Sardar

 

Review of Factors Affecting Organizational Commitment with the Approach of Desire for Happiness in Agricultural Bank Headquarters in Tehran

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology

1.Zahra Yarameshlu,

 2.Dr. Zahra Alipur Darvish,

 3.Dr. Jamshid Salehi Sadaghiani

 

Effect of Export Dependence and Export Coordination on Export Market -Oriented Given the Moderating Role of Export Experience in the Food Industry Companies

 

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology

1.Mona Hasanzadeh

2. Zahra Alipour Darvish

 

The impact of brand heritage on customer perceived value in the steel market of the city of Tehran

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology

1.Bardia Nakhjavan

2.Zahra Alipour Darvishi

 

Investigating the effect of nationalism on customer purchase intention with an emphasis on the main producing country (Case study of Mazda car owners)

Applied mathematics in Engineering, Management and Technolog

1.Zahra Alipoor Darwish, Ph.D

2. Mohammad Goudarzi

 

Effect of pricing formality on acceptance of relationship-based pricing in export

epistemologia

1. Shirin Tahmaseb1,

2.Dr. Zahra Alipoor Darvish2,

3.Dr. Hamidreza Saeidnia2,

4. Nahid 5.Amirdadjoo1, 6. Amir Hossein Tashakori

6. Amir Gharavi1

 

Identifying the Affecting Factors on Consumer`s Online Shopping Behavior Based on TAM, DTPB Model

 

 The Caspian Sea Journal

 

 1.Zahra Alipur Darvish

2.

 Mahnaz Azari Ghelichi

3.

 Seyed Hamed Hamdi

 

 

 Investigating the effective factors on the intelligent market- oriented export of food industry companies in Tehran

Journal of productivity and development

1.Zahra Alipur Darvish

2.

 Mahnaz Azari Ghelichi

3. Mona Hasanzadeh

 

4. Seyed Hamed Hamdi

 

Factors Influencing the Intention to Consume Processed Fish

with an Approach to the Theory of Planned Behavior

(Case Study: Customers of Fishery Products in Tehran)

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology

1.Seyed Mohammad Kazemi

2. .Zahra Alipur Darvishi

3. Shadan Vahabzadeh

 

An investigation off effective criteria for stock selection of companies listed in stock exchange baswd on analytic network proess (ANP)

International journal of review in life sciences(IJRLS) MANUSCRIPT ACCEPTANCE LETTER

1.Zahra Alipour Darvish, 2mehrdad daraei ghadikollaei

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی و ترویجی

 

 

 

 

زهرا علی پور درویشی

حمیدرضا سعید نیا

علی سیدمجاهد

 

مدیریت و توسعه

بررسی رابطه فرهنگ همکاری و یادگیری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش

 

محسن مرادی

زهرا علی پور درویشی

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

انگیزۀ افراد در ارسال پیامهای الکترونیکی برای دیگران )بازاریابی ویروسی(

 

زهرا علی پور درویشی

اکبر قلی زاده

ترجمان  فرهنگی

راهکارهای توسعه صادرات کالاهای فرهنگی و هنری در کشور با تمرکز بر موسیقی ، کتاب و فیلم

 

ليلا ميراسدالله لنجرود

زهرا علي پور درويش

پژوهش هاي تربيتي

بررسي عوامل سازماني موثر بر تسهيم دانش درون گروهي

(مطالعه موردي در ادارات ساختمان مركزي بانك صادرات ايران)

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 بیش از 150 راهنمایی و 100 مشاوره پایان نامه ارشد در دانشگاههای آزاد واحد تهران شمال ، علوم و تحقیقات ، الکترونیکی و علامه طباطبایی

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های خارجی

Zahra Alipour Darvishi, Adel Azar, "Designing the fair human resource management model base on a fuzzy measurement of employee’s justice perception”, 13th Biennial of ISJR conference ( 2010), Canada, Aug 21-24.

1

Zahra Alipour Darvishi, , “A comprehensive approach to employees’ dignity: Exploring the components of dignity from employees’ perceptions and experiences“ , International Society for Justice Research (ISJR), held in New York City, New York, June 19-22, 2014.

2

Zahra Alipour Darvishi, Proposing a conceptual model of discriminatory intention of the Iranian physicians toward people living with HIV using fuzzy approach, 2nd International conference on HIV/AIDS, STDs & STIs-2014

, USA, October 27-29th, 2014.

3

Zahra Alipour Darvishi, Navid Madani, Fardad Doroudi, Modeling health care provider’s stigma toward people living with HIV: fuzzy explanation , 16th  Biennial Conference of the international society for justice research, UK, Kent University, July 20-23th,  2016.

4

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی

زهرا علی پور درویشی، مقايسه تطبيقي مباني پاسخگويي از ديدگاه حضرت علي (ع) وتئوريهاي مديريتي، چهارمین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه  دانشگاهیان سراسر کشور 1385-1386 .

1

عادل آذر ، زهرا علی پور درویشی ، بهبود سیستم کارت امتیازی متوازنBSC بر اساس منطق فازی، ، سومین کنفرانس  ملی  مدیریت عملکرد ، اردیبهشت 1386   . 

2

اصغر مشبکی ، زهرا علی پور درویشی، مطالعه ویژگی های فرهنگی کارکنان و ارتباط آنها با  ویژگی های شبکه های پاسخگویی در شهرداری تهران، مجموعه مقالات دومین همایش علمی – تخصصی نظارت همگانی شهرداری تهران " نظارت همگانی ، شهروندی و توسعه سازمانی"،  1386 .

3

پیمان متقی ، زهرا علی پور درویشی ،مصطفی ادیب ،  اصطکاک  اجتماعی  و رفتار شهروندی در سازمان : تبیین نقش مدیریت منابع انسانی و ادراک عدالت  ، اولین کنفرانس ملی مدیریت  رفتار شهروندی سازمانی ، تهران بهمن ماه  1387.

4

زهرا علی پور درویش  و عطیه نوری زاده قصری ، بررسي تاثير عامل تكنولوژي CRM برعامل مشتري گرايي شركت بيمه البرز، هجدهمين همايش ملي و چهارمين سمينار بين المللي بيمه و توسعه ، 1390.

5

، زهرا علی پور درویشی ،  معصومه اكبري بيرگاني

بررسی قراردادهای خدماتی بلندمدت به کارگرفته شده توسط کشورعراق جهت تأمین مالی طرح های

توسعه میادین نفت و گاز، ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران، 1392

6

لیلی میر اسدالله لنجرودُ عوامل سازماني موثر بر تسهيم دانش درون گروهي (مطالعه موردي ادارات كل ساختمان بانك صادرات ايران)ششمین کنفرانس مدیرت دانش  اسفند ۱۳۹۲

7

بیرگانی، زهرا علی پور درویشی ، بررسی قراردادهای مشارکت در تولید به کار گرفته شده در صنعت نفت و گاز به منظور تأمین مالی پروژه های مربوط به طرح های توسعه میادین نفت و گاز ، ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران، 1392

8

لیلی میر اسدالله لنجرود، زهرا علی پور در.یشی ، عوامل سازماني موثر بر تسهيم دانش درون گروهي (مطالعه موردي ادارات كل ساختمان بانك صادرات ايران)ششمین کنفرانس مدیرت دانش  اسفند ۱۳۹۲

9

بیرگانی، زهرا علی پور درویشی ، مقایسه تاثیر تغییرات میزان تولید میدان بر بازده مالی طرفین قرارداد مربوط به طرح توسعه یک میدان نفتی،  در سه قالب قراردادی بیع متقابل, مشارکت در تولید و خدماتی بلندمدت

اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز۱۳۹۳ دانشگاه صنعتی شریف

10

زهرا علیپور درویشی غلام رضا تقی زادگان ، عبداله یاوران بخشایش ، تعیین پرتفوی مناسب از صندوق های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت حسابداری و علوم اجتماعی1393

11

زهرا علیپور درویش ، سید سیاوش میر حسینی، تاثیر دانش پیشین و شبکه های اجتماعی بر هوشیاری کارآفرینانه،کنفرانس بین المللی مدیریت نوین در افق ، 1395 1404

12

 

طرح های پژوهشی

مجری طرح تدوین منشور احترام به کارکنان در بانک کشاورزی ، 1389

1

ناظر طرح پژوهشی "راهکارهای ارتقاء عدالت در آموزش عالی"  ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، 9/1388 .

2

مجری طرح " شناسایی الزامات تسهیم دانش درگروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی عوامل مهم موثر براجرای سیستم تسهیم دانش در آنها(مطالعه موردی : واحد تهران شمال و واحد علوم وتحقیقات )،5/1389

3

مشاور طرح "سنجش میزان سلامت اداری وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی" ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1389.

4

مجری طرح " شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با استفاده از تکنیکهای  1391-1392.AHP فازی و TOPSIS فازی.

 

5

 

عضویت در مجامع علمی

انجمن علوم مدیریت ایران

1

 

 

نشان های علمی و جوایز

استاد نمونه دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال دردو سال 1382و1383

1

پژوهشگر ممتاز (رتبه اول ) اساتید در چهارمین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه  دانشگاهیان سراسر کشور 1385-1386 .

2

پژوهشگر ممتاز دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 1394

3

 

دروس تدریس شده

تجزيه و تحليل مدل هاي كمّي  در تصميم گيري هاي مديريتی

دکتری

روابط فرد و سازمان

دکتری

روش تحقیق و مقاله نویسی

دکتری

روش تحقیق کیفی و کمی

دکتری

آمار با نرم افزار

دکتری

 فلسفه علم و روش تحقیق

دکتری

مدیریت استراتژیک  پیشرفته

کارشناسی ارشد

     تحلیل آماری

کارشناسی ارشد

تحقیق در عملیات پیشرفته

کارشناسی ارشد

سمینار تحقیقی مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)1و2و3 

کارشناسی

آمار وکاربرد آن در مدیریت 1و2

کارشناسی

 

 

 

جراید ورزشی

تماس با ما

آدرس: خیابان ولی عصر -بالاتر از چهارراه پارک وی-جنب بانک آینده -پلاک 2784-طبقه سوم-دفتر فدراسیون  بین دانشگاهی جهان

پست الکترونیک: samirakhanmohammadi@ssoa.ir

 

آمار بازدید

98007
بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
42
32
98007


3.233.217.242