چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
Wednesday, 13 November 2019

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان Featured

ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻓﺮاد را در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ داراي رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، ارزش ﻫﺎ و   ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﻗﺮن اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه.  اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي، آن ﭼﻨﺎن در ﻣﺘﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ رﺳﻮخ و ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻲ  ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ اﻓﺮاد، ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ، ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺮد .ﻋﻮاﻣ ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرسی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ورزﺷﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ از واﺣﺪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ و ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه و 310 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪﻧﺪ. 

برای دریافت مقاله اینجا کلیک نمائید

Last modified on UTCEتیر+00:001ق ظUTCE_پنج شنبهق ظUTCE_پنج شنبهEتیرق ظ14690700571UTC

Share this article

جراید ورزشی

تماس با ما

آدرس: خیابان ولی عصر -بالاتر از چهارراه پارک وی-جنب بانک آینده -پلاک 2784-طبقه سوم-دفتر فدراسیون  بین دانشگاهی جهان

پست الکترونیک: samirakhanmohammadi@ssoa.ir

 

آمار بازدید

97995
بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
30
32
97995


3.233.217.242