چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
Wednesday, 13 November 2019

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی Featured

ورزش به عنوان يك پديده اجتماعي و فرهنگي است كه افراد را در يك شبكه اجتماعي كه داراي روابط اجتماعي ورزش به عنوان يك پديده اجتماعي و فرهنگي است كه افراد را در يك شبكه اجتماعي كه داراي روابط اجتماعي پيچيده است به تعامل و كنش متقابل واداشته است وعرصه ظهور رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و بازنماييهايي معنادار قرن حاضر شده است. اين پديده چند بعدي، آن چنان در متن جهان زندگي انسانها رسوخ و نفوذ نموده كه امروزه ميتوان با توجه به نگرش و فعاليتهاي ورزشي افراد، طرز تفكر، سبك زندگي و ميزان سرمايه اجتماعي افراد را بازشناسي كرد. هدف از تحقيق حاضر بررس عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت ورزشي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران مي باشد داده هاي نظري و آماري اين تحقيق با روش پيمايشي از واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي شهرتهران و با بهره گيري از پرسشنامه كتبي و با روش نمونه گيري  سيستماتيك جمع آوري گرديده و نمونه مورد مطالعه تعداد 310نفر با فرمول كوكران انتخاب شدند.

Last modified on UTCEتیر+00:001ق ظUTCE_پنج شنبهق ظUTCE_پنج شنبهEتیرق ظ14690719361UTC

Share this article

جراید ورزشی

تماس با ما

آدرس: خیابان ولی عصر -بالاتر از چهارراه پارک وی-جنب بانک آینده -پلاک 2784-طبقه سوم-دفتر فدراسیون  بین دانشگاهی جهان

پست الکترونیک: samirakhanmohammadi@ssoa.ir

 

آمار بازدید

97993
بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
28
32
97993


3.233.217.242