چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
Wednesday, 13 November 2019

درآمدي بر نقش ورزش در حوزه مطالعات جامعه شناختي و راھكارھاي براي گسترش آن Featured

چكیده
جامعھ شناسي ورزش بھ مطالعھ ارزش ھا ، ھنجارھاي فرھنگي وتعامل
مؤثر نھاد اجتماعي ورزش با سایر نھادھاي جامعھ پرداختھ است
.
مطالعات و پژوھش در زمینة مراسم، آیین ھا، نمادھا، ارزش ھاي
مشترك، ابزار سلطھ، خشونت گرایي، تجاري شدن، سرمایھ اجتماعي و
فرھنگي، سیاسي شدن، رسانھ اي شدن از مھمترین موضوعات جامعھ شناسي
ورزش است. جامعھ شناسي ورزش با پارامترھایي چون بسیج منابع
انساني و مالي، تشكیلات سازمان یافتھ، گسترش روابط بین الملل،
نوعي سرگرمي و تفریح رسانھ اي، ارتقاي آگاھي محوري، سلامت رواني و
جسمي، افزایش اعتماد ،رشد توریسم، تخلیھ ھیجانات و انفعالات روحي،
پرورش اخلاق انساني و اجتماعي و... رابطھ دارد. مسائل جامعھ
شناختي در حوزه ورزشي با نوعي آگاھي با كنش ھاي ورزشي، شناخت
رفتارھاي ارزشمندانھ، پرخاشگرانھ، خشونت طلبانھ، استفاده از
داروھاي مجاز و غیر مجاز، انگیزه ھاي رواني در میادین ورزش،
افزایش حرمت، اعتماد بھ نفس، كمك بھ بھبود دورنماي اشتغال،
پیامدھاي نامطلوب انحرافي- اقتصادي و اجتماعي تیم ھاي ورزشي،
گسترش تجارت و بازاریابي كالاھاي ورزشي، مسائل خصوصي سازي ورزش،
سیاست زدگي در حوزه ورزش، مي تواند ھمراه باشد.مھمترین كاركردھاي
تعریف جامعھ شناسي ورزشي شامل
"شرایط فیزیكي،مھارتھاي فیزیكي،جنبھ
ھاي نھادي و رقابتي و برانگیختھ شدن مشاركت افراد
" مي باشد.
جامعھ شناسي ورزش در حوزه فرھنگ موقعیت ورزش را در سلسلھ مراتب
علمي و فرھنگي مانند سایر عناصر فرھنگي از قبیل دین، ھنر، ادبیات
و... مورد بررسي قرار مي دھد. ورزش از منظر جامعھ شناختي امري
بیروني و نوعي فرایند اجتماعي است، و مي تواند در حوزه تقویت و
ارتقاء سرمایھ ھاي) اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي و انساني( مورد
اھمیت قرار گیرد؛ و بھ عنوان یك پدیده مؤثر بر روي سیاست، وفاق و
تعادل اجتماعي اثر گذارد. از سوي دیگر علل رشد از خودبیگانگي و
مافیاي اقتصادي كھ در ورزش وجود دارد و جامعھ را دچار انحطاط
اخلاقي كرده است
. در جامعھ شناسي ورزش قابل بررسي پژوھشي است.
جامعھ شناسي ورزش ھدفش علاوه بر رابطھ متقابل ورزش با سایر
نھادھاي اجتماعي، شناخت زمینھ ھاي فرھنگي، اجتماعي بھ كاربرده
شده در ورزش كاربردھا، پیامدھاي اجتماعي، آسیب ھاي فرھنگي،
انحرافات ورزشي، تحولات و دگرگوني ھاي اجتماعي است.جامعھ شناس
ورزشي شیوه ھا و روش ھاي تحقیق منظم و دقیق علمي جامعھ شناسي را
در جھت تأثیري كھ كنش ھا و روابط متقابل افراد بر فعالیت ھاي
ورزشي در محیط ھاي ورزشي مي گذارد، مورد بررسي قرار مي دھد.
جامعھ پذیري از طریق ورزش یا در ورزش بر مكانیسم یادگیري، شكل
گیري باورھا، مھارت ھا، رفتارھا، عادات، نقش ھا و ھویت ھاي جنسي
تأكید مي كند
.رویكرد كاركردگرایي جامعھ پذیري ورزش نوعي ھماھنگي

Share this article

جراید ورزشی

تماس با ما

آدرس: خیابان ولی عصر -بالاتر از چهارراه پارک وی-جنب بانک آینده -پلاک 2784-طبقه سوم-دفتر فدراسیون  بین دانشگاهی جهان

پست الکترونیک: samirakhanmohammadi@ssoa.ir

 

آمار بازدید

97989
بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
24
32
97989


3.233.217.242